Dates of Our Lives

Subject Particle Object Particle Verb Question,
Conjunction
Romaji Japanese Romaji Japanese Romaji Japanese Romaji Japanese Romaji Japanese Romaji Japanese
Datestamping
kyoo
ashita
kino
konshu
raishu
senshu
sengetsu
kongetsu
raigetsu
kyonen
kotoshi
rainen
sarainen
きょう
あした
こんしゅう
らいしゅう
せんしゅう
せんげつ
こんげつ
らいげつ
きょねん
ことし
らいねん
さらいねん
wa
ga

nanyoobi
nangatsu
nannen
getsuyobi, etc.
ichigatsu
なにょうび
なんがつ
なんえん
げつようび
  desu
dewa arimasen
ja arimasen
deshita
desho
de
です
でわありません
じゃありません
でした
でしょう
ka

Conjunctions:
ga
kara

Conjunctions:

から
Dating
kyo
ashita
kino
konshu
raishu
senshu
sengetsu
kongetsu
raigetsu
kyonen
kotoshi
rainen
sarainen
きょう
あした
きのう
こんしゅう
らいしゅう
せんしゅう
せんげっ
こんげつ
らいげつ
きょねん
ことし
らいねん
wa
ga

itsu
doko
いつ
どこ
ni
de

au
aimasu
aimasho
aimasen
aimashita
aimasen deshita
au desho
atte
あう
あいます
あいましょう
あいません
あいました
あいませんでした
あうでしょう
あって
ka

Conjunctions:
ga
kara


から
  nanyobi
nangatsu
nannen
getsuyobi, etc.
ichigatsu
なんょうび
なんがつ
なんねん
げつようび
ni au
aimasu
aimasho
aimasen
aimashita
aimasen deshita
au desho
atte
あう
あいます
あいましょう
あいません
あいました
あいませんでした
あうでしょう
あって
ka

Conjunctions:
ga
kara


から
Inquiries
kyo
ashita
kino
konshu
raishu
senshu
sengetsu
kongetsu
raigetsu
kyonen
kotoshi
rainen
sarainen
きょう
あした
きのう
こんしゅう
らいしゅう
せんしゅう
せんげつ
こんげつ
らいげつ
きょねん
ことし
らいねん
wa nanji
doko
なんじ
どこ
ni
e
kara


から
iku
ikimasu
ikimasen
ikimashita
ikimasen deshita
iku desho
itte
いく
いきます
いきません
いきました
いきませんでした
いくでしょう
いって
ka
kara
ga

から