Going Shopping かいもの

Subject Particle Object Particle Verb Question,
Conjunction
Romaji Japanese Romaji Japanese Romaji Japanese Romaji Japanese Romaji Japanese Romaji Japanese
Coming and Going いってくる
ashita
raishuu
getsuyobi
kino
sensh u
あした
らいしゅう
げつようび
きのう
せんしゅう
  depato でぱあと ni
e (he)

iku
ikimasu
ikimasen
ikimashita
ikimasen deshita
iku desho
ikimasho
itte
いく
いきます
いきません
いきました
いきませんでした
いくでしょう
いきましょう
いって
ka

Conjunctions:
ga
karaから
Browsing
depato ni でぱあとに wa senbei
keiki
nomimono
tabemono
ki(ru)mono
kagu
denki mono
denki seihin
yofuku
zubon
shatsu
kutsu
hon
noto
zasshi
hikoki
fune
jidosha
kuruma
jitensha
nani
せんびい
けいき
のみもの
たべもの
き(る)もの
かぐ
でんきもの
でんきせいひん
ようふく
ずぼん
しゃつ
くつ
ほん
のうと
ざっし
ひこうき
ふね
じどうしゃ
くるま
じてんしゃ
なに
ga
mo...mo...

も・・・も
aru
arimasu
arimasen
arimashita
arimasen deshita
aru desho
atte
ある
あります
ありません
ありました
ありませんでした
あるでしょう
あって
ka

Conjunctions:
ga
karaから
Purchasing
shatsu しゃつ wa nani iro
aoi shatsu
akai shatsu
shiroi shatsu
なにいろ
あおい
あかい
しろいしゃつ
ga aru
arimasu
arimasen
arimashita
arimasen deshita
aru desho
atte
ある
あります
ありません
ありました
ありませんでした
あるでしょう
あって
ka
  kono shatsu
kono iro
このしゃつ
このいろ
ga ii desu
yokunai desu
suki desu
kirai desu
いいです
よくないです
すきです
きらいです
ka
ga

  kono shatsu
kono iro
このしゃつ
このいろ
wo kudasai ください  
shatsu しゃつ no nedan ねだん ga
wa

ikura desu いくらです ka

Conjunctions:
ga
karaから