Going Out

Subject Particle Object Particle Verb Question,
Conjunction
Romaji Japanese Romaji Japanese Romaji Japanese Romaji Japanese Romaji Japanese Romaji Japanese
Going Out おでかけ
ashita
raishu
getsuyobi
kino
senshu
あした
らいしゅう
げつようび
きのう
せんしゅう
wa
ga

restoran
gaishoku
shokuji
れすとらん
がいしょく
しょくじ
(-o shi) ni
(o- tabe) ni
e (he)
(をし)に
(をたべ)に
iku
dekakeru
いく
でかける
ka

Conjunctions:
ga
kara


から
Choosing
restoran
gaishoku
shokuji
ryori
れすとらん
がいしょく
しょくじ
りょうり
wa nani
do iu shokuji / restoran / ryori
nan no shokuji / restoran / ryori
Nihon / Itariya / Furansu / Chuka / Kankoku ( Chosen ) no ryori / shokuji /restoran
kore / sore / are
kono / sono /ano restoran
なに
どういうしょくじ・れすとらん・りょうり
にほん・いたりや・ふらんす・ちゅうか・かんこく(ちょうせん)のりようり・しょくじ・れすとらん
これ・それ・あれ
この・その・あのれすとらん
ga
ii desu
arimasu
suki desu
いいです
あります
すきです
ka

Conjunctions:
ga
kara


から
On Prem
anata
watashi
あなた
わたくし
wa nani
kore
kono tabemono
nomimono
sakana
(gyuu)niku
(buta)niku
tonkatsu
tempura
sushi
なに
これ
このたべもの
のみもの
さかな
(ぎゅう)・(ぶた)にく
とんかつ
てんぷら
すし
ga
wo
が・を ii desu
arimasu
tabemasu
tabetai desu
いいです
あります
たべまlす
たべたいです
ka
Transacting
nomimono のみもの wa   ikaga
ii
いかが
いい
desu
desho
です
でしょう
ka
nomimono のみもの wa nanika なにか wo nomu desho
nomimasu
nomi ni narimasu
のむでしょう
のみます
のみになります
ka
  dezato
keiki
uiskii
haiboru
wain / budoshu
osake
nihonshu
kora
jusu
kanjo
oaiso
でざあと
けいき
ういすきい
はいぼうる
わいん・ぶどうしゅ
おさけ
にほんしゅ
こおら
じゅうす
かんじょう
おあいそう
wo kudasai ください