Japanese Language Tools 

English->Hiragana | Hiragana->English | Main  

     
 

Dialogue: Going Somewhere

1 (あなたの)がっこうはどこですか (anata no) gakkoo wa doko desu ka
2 がっこうはCollege Trackです gakkoo wa College Track desu
3 いまがっこうにいきますか ima gakkoo ni ikimasu ka
4 はい、がっこうにいきます hai, gakkoo ni ikimasu
5 ともだちもがっこうにいきますか tomodachi mo gakkoo ni ikimasu ka
6 はい、ともだちもいきます hai, tomodachi mo ikimasu
7 がっこうのあとかえりますか gakkoo no ato kaerimasu ka
8 はい、かえります hai, kaerimasu
9 うちでたべものをたべますか uchi de tabemono-wo tabemasu ka
10 いいえ、まだたべません iie, mada tabemasen
11 なぜですか。どうしますか naze desu ka. doo shimasu ka
12 てれびをみます terebi-wo mimasu