Japanese Language Tools 

English->Hiragana | Hiragana->English | Main  

     
 

Dialogue: Where is What

1 College Trackはどこにありますか College Track wa doko ni arimasu ka
2 East Palo Altoにあります East Palo Alto ni arimasu
3 あそこはだれがいますか asoko wa dare ga imasu ka
4 しゃりふぁさんとじぇっしさんがいます Sharifa-san to Jesse-san ga imasu
5 あとはなんにんがいますか ato wa nannin ga imasu ka
6 よくしりませんがせいとがにひゃくにんぐらいがいます yoku shirimasen ga seito ga nihyakunin gurai ga imasu
6 わかりました。ありがとうございました wakarimashita. arigatoo gozaimashita.